Vietnamese - Tiếng Việt

Trợ giúp ngôn ngữ

Về Ủy Viên Tiểu Thương NSW

Vai trò của Ủy Viên Ngành Tiểu Thương NSW là trợ giúp cho giới tiểu thương tại NSW bằng cách:

  • Cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp
  • Cố vấn kinh doanh có chất lượng qua Nối Kết Tiểu Thương (Business Connect)
  • Lên tiếng bênh vực giới tiểu thương trong phạm vi chính quyền.

Xin liên lạc với Đường Giây Chúng Tôi Trợ Giúp số 1300 590 956 để biết thêm thông tin về Ủy Viên Tiểu Thương có thể trợ giúp cho quý vị như thế nào.

Nếu quý vị cần thông dịch viên:

  • Xin gọi Dịch Vụ Thông Ngôn Và Phiên Dịch số 131450 chỉ với lệ phí một cú gọi địa phương
  • Cho người trả lời điện thoại biết quý vị nói tiếng Việt
  • Yêu cầu người trả lời điện thoại gọi cho Đường Giây Chúng Tôi Trợ Giúp số 1300 590 956.

Ủy Viên Tiểu Thương NSW trơ giúp cho quý vị như thế nào?

Giải Pháp Tranh Chấp

Các mối quan hệ trong kinh doanh đôi khi cũng lâm vào khó khăn, cho nên cũng là điều hữu ích nếu ta biết cách tránh tranh chấp, và biết phải làm gì khi tranh chấp xảy ra. Các cuộc tranh chấp không những gây bực tức, làm mất thì giờ, mà còn nhanh chóng trở nên rất tốn kém nữa.

Khi có tranh chấp trong kinh doanh, nơi đầu tiên quý vị cần đến là Ban Giải  Quyết Tranh Chấp (Dispute Resolution Unit) thuộc Văn Phòng Ủy Viên Tiểu Thương NSW.

Chúng tôi giúp cố vấn về việc thương lượng và phương sách cho các nhà tiểu thương, cùng với dịch vụ điều đình để giúp giải quyết các tranh chấp giữa các nhà tiểu thương và chủ bất động sản, các doanh nghiệp khác hoặc chính phủ. Chúng tôi làm việc với các bên đương sự để giúp đưa ra một giải pháp thương mại có thể chấp nhận được cho cuộc tranh chấp của họ, và nhờ đó tránh được tốn kém khi phải ra tòa và giúp làm giảm bớt căng thẳng.

Nối Kết Tiểu Thương (Business Connect)

Nối Kết Tiểu Thương là một chương trình cố vấn thương nghiệp được tài trợ cao, có tính cách cá nhân và có chất lượng nhằm trợ giúp cho giới tiểu thương NSW.

Qua chương trình này, quý vị có thể:

  • Được cố vấn chuyên nghiệp về việc quản trị doanh nghiệp của quý vị
  • Được gặp trực tiếp nhân viên giúp đỡ quý vị
  • Phát triển các kỹ năng kinh doanh thiết yếu.

Dù mới bắt đầu kinh doanh, muốn mở rộng kinh doanh hay sắp sửa về hưu, quý vị cũng nên gặp Nối Kết Tiểu Thương để chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp của mình.

Lên Tiếng Bênh Vực Cho Giới Tiểu Thương

Văn Phòng Ủy Viên Tiểu Thương NSW đại diện cho giới tiểu thương trong việc giải quyết các gánh nặng về hành chánh và những cách thức hành xử bất công do các doanh nghiệp khác, chính quyền Tiểu Bang hoặc địa phương gây ra.

Vai trò của Ủy Viên Tiểu Thương NSW là giúp cho giới tiểu thương có tiếng nói mạnh mẽ trong phạm vi chính quyền.

Ủy Viên Tiểu Thương NSW làm việc trực tiếp với cá nhân các nhà tiểu thương và các cơ quan đại diện nghề nghiệp để lên tiếng bênh vực trong các vấn đề của giới tiểu thương.

Thông Tin Đã Dịch

Nối kết đến trang mạng tiếng Việt